Badanie bilansu 2017

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku
Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice ( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2017 (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Świebodzice

Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2017 roku.